Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

TÜBİTAK Destekleri

A - Akademik Destekler

Program Adı: 1000- Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Programın Amacı: Üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik Türkiye’de ilk beşe girilebileceği öngörülen en fazla beş alan belirlenerek, bu alanlarda yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan beş yıllık “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlatılması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilir. Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak 36 ayı geçemez. Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Program Adı: 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Programın Amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 1.250.000 TL’dir.

En fazla 36 ay'dır.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlar.

Program Adı: 1002/A- Hızlı Destek Modülü

Amacı: Hızlı Destek Modülünün amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 60.000 TL’dir. Bu modül kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli; Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması; Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Program Adı: 1002/B- Acil Destek Modülü

Amacı: Acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak hazırlanacak veya hâlihazırda sürdürülmekte olan bir araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki araştırma materyali ve veriye erişim vb. desteklerin talep edileceği proje önerilerinin, daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak desteklenmesidir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 45.000 TL’dir. Bu modül kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Proje süresi en fazla 6 ay olabilir. Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli; Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması; Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

1002-B ACİL DESTEK MODÜLÜNÜN 1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜNDEN FARKI

1002-A kapsamında; kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanması amacı sürdürülecek, aciliyet içermeyen proje önerileri sunulacaktır. TÜBİTAK destek programları kapsamında yürütülen projeler dışında başka kurum/kuruluşlarda ya da üniversitelerde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ile yürütülmekte olan projelere ilave kaynak talebiyle de 1002-A kapsamında destek talep edilebilecektir. 1002-B kapsamında ise, projeler daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak, başka bir araştırma projesi kapsamında (TÜBİTAK projeleri dahil (*)) ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki destekler ile acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak sunulan araştırma projelerinde ihtiyaç duyulan veri toplama, araştırma materyaline erişim, cihaz alımı, bakım-onarım gideri vb. desteklerin sağlanması söz konusu olacaktır.

(*) Yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede hâlihazırda yapılması gereken bir iş için bu program kapsamında başvuru yapılamayacak, ancak ilgili proje devam ederken/sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacak yeni bir çalışma için başvuru yapılabilecektir.

Program Adı: 1002/C- Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

Amacı: Ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara PTİ ve kurum hissesi ödemesi yapılmamaktadır. Proje süresi en fazla 15 gün olabilir.  Başvuru doğal afet sonrası en geç 1 hafta içinde yapılmalıdır. Ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacılar başvuru yapabilirler. Ayrıca, proje ekibi çalışma konusunda uzman, üniversite veya araştırma enstitüsünde görevli, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.

Program Adı: 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın;

 • Küçük Ölçekli projeler için 750.000 TL,
 • Orta Ölçekli projeler için 1.500.000 TL (750.001-1.500.000),
 • Büyük Ölçekli projeler için ise 3.750.000 TL (1.500.001-3.750.000)’dir.

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Üniversite personelleri, kamu ve özel kuruluş çalışanları. Orta ve büyük ölçekli projelere özel kuruluşlar katılmalıdır.

Program Adı: 1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

Amacı: Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ile iş birliği yaparak mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir. Süre en fazla 48 ay olabilir. Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Program Adı: 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Amacı: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir ürün-süreç-yöntem-model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve\veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum hissesi hariç) 500.000 TL’dir. Proje süresi en fazla 18 aydır. Yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşların personelleri

Program Adı: 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Amacı: Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde  belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir. Ar-Ge süresi en fazla 48 aydır. Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.

Program Adı: 3501- Kariyer Geliştirme Programı

Amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. 

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 600.000 TL'dir. Proje süresi en fazla 36 aydır. Yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşların personelleri

Program Adı: 3005- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

Amacı: Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti, bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi; teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300.000 TL’dir. Proje süresi en fazla 24 aydır. Yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşların personelleri

B - Sanayi Destekleri

Program Adı: 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amacı: 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Program Adı: 1503- Proje Pazarları Destekleme Programı

Amacı: Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Süre sınırı yoktur.

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • sanayi odası,
 • ticaret odası,
 • ticaret ve sanayi odası,
 • ihracatçı birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Program Adı: 1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Amacı: Üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır. Azami destek süresi 24 aydır. Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Program Adı: 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amacı: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje bütçesi en fazla 1.200.000 TL’dir. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz. Sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Program Adı: 1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Amacı: Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojik gelişimde ivme kazanılması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst limiti 1.500.000 TL

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyindeki sermaye şirketleri.

Program Adı: 1512- Girişimcilik Destek Programı (BiGG)

Amacı: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek proje desteği en fazla dört yüz elli bin (450.000) TL’dir.

Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Program Adı: 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Amacı: Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin bu işbirlikleri sonucunda üretilmesine, üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.250.000 TL, Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.750.000 TL’dir.

Süre sınırı yoktur.

 • 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı çerçevesinde açılan çağrılara üniversiteye bağlı birimler, YÖK onaylı TTO şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri proje önerilerini sunabilir.
 • Çağrı duyurusunda belirtilmesi durumunda kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunabilir veya TÜBİTAK çağrı duyurusunda belirleyeceği işbirliği yapısına göre kuruluşların ortak proje başvurusu yapmalarını zorunlu tutabilir.

Program Adı: 1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

Amacı: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.

5 yıl.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları (AA) veya işbirliği içerisinde hazırladıkları ortak proje ile de katılabilirler.

Program Adı: 1515- Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez. Destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun son üç (3) yıldan herhangi birindeki Ar-Ge harcamasını 15 milyon TL ve üzerinde olması gerekir. (2022 yılı için geçerli tutardır. Koşulda belirtilen Ar-Ge harcaması tutarı bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında her yılın Ocak ayında artırılır.)

Program Adı: 1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Amacı: Özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi iş birliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı
duyurusunda belirtilir.
Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı
duyurusunda  belirtilir.
Türkiye’de  yerleşik  sermaye  şirketlerini,  Yükseköğretim  Kanunu kapsamında  yer  alan  yükseköğretim  kurumları  ile  vakıf  üniversiteleri,  kamu  araştırma merkez  ve  enstitüleri, kanunla kurulmuş vakıflar, sanayi  odaları,  ticaret  odaları,  ticaret  ve  sanayi  odaları,  organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

Program Adı: 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Amacı: Hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. 

Yalnızca sermaye şirketleri başvurabilir. Bir Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük ölçekli) ve en az bir Tedarikçi Kuruluş (KOBİ ölçeğindeki) ortak başvuru yapar.

Program Adı: 1702- Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Amacı: Araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 250.000 TL’dir. 1702-Patent Lisans-2022-1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir.

Sermaye şirketleri, ükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri.

Program Adı: SAYEM- Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Amacı: Üniversite ve kamu işbirliğiyle Ar-Ge ve yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik yol haritası hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje bütçesi üst sınırı, destek oranı ve destek süresi üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir. Destek  süresi  üst  sınırı çağrı duyurusunda  belirtilir. Başvuru yapabilecek kuruluşlar çağrı duyurusunda belirtilir.

Program Adı: BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü

Amacı: Araştırma ve Yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması için mentorluk mekanizması geliştirilip uygulanması bu çağrının temel gerekçesidir. 

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL’dir. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme; son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 aydır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri bu çağrıya başvuru yapabilir

Program Adı: 1711- Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

Amacı: Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmektir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Başvurulan projelerin bütçesi Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç en fazla 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır.  Proje süresi en fazla 18 aydır. Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir. Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun başvuru öncesi bir iş birliği sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

C - Kamu Destekleri

Program Adı: 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destek Programı

Amacı: Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, teknolojik tedariğin ulusal kaynaklardan sağlanması, ithalat yerine daha az maliyetle yurt içinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde  belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir. Ar-Ge süresi en fazla 48 aydır.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve ilgili müşteri kurum, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar proje yürütücü kuruluş olabilir.

D - Bilimsel Etkinlik Destekleri

Program Adı: 2223/B- Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Amacı: Farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 60.000 TL. Düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi, kapsam ve içeriği göz önüne alınarak GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile kesinleşir. Etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından başvurulabilir.

Program Adı: 2223/C- Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Amacı: Farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 200.000 TL.

Etkinlik süresince.

Etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından başvurulabilir.

Program Adı: 2223/D- İkili İş Birliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

Amacı: Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 100.000 TL.

Etkinlik süresince.

 1. Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 2. Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime  sahip) olması gerekmektedir.

Program Adı: 2237/A- Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Amacı: Yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine destek verilir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 100.000 TL.

Etkinlik süresince.

Etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması gerekmektedir.

Program Adı: 2237/B- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Amacı: Proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 100.000 TL.

Etkinlik süresince.

Katılımcılar; doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olmalıdır.

Program Adı: 2224/A- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Amacı: Temel ve Uygulamalı Araştırma ile Deneysel Geliştirme alanlarında yurt dışında düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek verilir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Ülkelere göre değişmekle birlikte üst sınır 1800 USD.

Etkinlik süresince.

Başvuru sahibi en az lisans eğitimi görüyor olmalı.

Program Adı: 2224/B- Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Amacı: Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek verilir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Yol, konaklama ve katılım için toplam üst limit 2.000 TL

Etkinlik süresince.

Başvuru sahibi en az lisans eğitimi görüyor olmalı.

Program Adı: 2224/C- Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Amacı: Bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların, güncel bilimsel konuları ve geleceğe yönelik araştırma alanlarında Nobel ödüllü bilim insanları ile genç araştırmacıları ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlamaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Destekler TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında yapılan karşılıklı anlaşma çerçevesinde belirlenir.

Etkinlik süresince.

Lisans, Lisansüstü, Doktora öğrencileri veya Doktora sonrası araştırmacılar.

Program Adı: Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Amacı: Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle iş birliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 1.500 €

Etkinlik süresince.

Akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir.

Program Adı: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bursları

Amacı: İslâm bilim ve teknoloji tarihinin karanlıkta kalan dönem, isim, eser ve öğretilerini gün yüzüne çıkarmak üzere gösterdiği büyük gayretle gelecek nesiller için çok kıymetli bir bilimsel miras bırakmış olan Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in yapmış olduğu çalışmalara devamlılık sağlamak ve aziz hatırasını yaşatmak amaçlanmaktadır.

“Bilim Tarihi” ile ilgili alanlarda çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar desteklenecektir. Söz konusu burs ve destekler:

 1. Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Bursu: Bu programın amacı; Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Üniversitelerde bilim tarihi ile ilgili konularda yüksek lisans tez çalışması yapan öğrencilere 12 aya kadar yurt içi yüksek lisans bursu verilecektir.

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

2022/1 31 Mart 2022 20 Nisan 2022
2022/2 24 Ekim 2022 11 Kasım 2022

Bu program “2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Yurt İçi Doktora Eğitim Bursu: Bu programın amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Üniversitelerde bilim tarihi ile ilgili konularda doktora tez çalışması yapan öğrencilere 36 aya kadar yurt içi yüksek lisans bursu verilecektir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2022/1 31 Mart 2022 20 Nisan 2022
2022/2 24 Ekim 2022 11 Kasım 2022

Bu program “2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Yurt Dışı Doktora Eğitim Bursu: Programın amacı; yurt dışında bilim tarihi alanında doktora eğitimi alan öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla destek sağlamaktır. Program kapsamında doktora eğitiminin iki (2) yılı için burs verilmektedir. Bursiyerlere, yaşam gideri, öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları destek sağlanır.

Başvuru Tarihleri : Program sürekli başvuruya açıktır.

Bu program “2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu: Programın amacı, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma imkânı sağlamaktır. Doktora eğitimi sırasında bilim tarihi alanında yurt dışında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara 12 aya kadar burs verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2022/2 15 Ağustos 2022 14 Ekim 2022

Bu program “2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu: Programın amacı; bilim tarihi alanında doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde yürütmek isteyen araştırmacılara destek sağlamaktır. Destek süresi en az 6, en fazla 24 aydır.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2022/1 04 Nisan 2022 29 Nisan 2022

Bu program “2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu: Programın amacı, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip yurt dışında bilim tarihi alanında araştırmalar yapacak bilim insanlarını desteklemektir. Bilim tarihi alanında yurt dışında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara 12 aya kadar burs verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2022/2 15 Ağustos 2022 14 Ekim 2022

Bu program “2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

 1. Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Desteği̇: Programın amacı yurt içinde bilim tarihi ile ilgili eğitim etkinliği düzenlemek isteyen araştırmacılara destek sağlamaktır Program kapsamında etkinlik başına 100.000 TL destek verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2022/2 06 Haziran 2022 01 Temmuz 2022
2022/3 05 Eylül 2022 30 Eylül 2022

Bu program “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

E - Bilim ve Toplum Destekleri

Program Adı: 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

Amacı: Bilim kültürün ve iletişimin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Program kapsamında talep edilebilecek destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 100.000 TL (KDV dâhil)’dir.

En fazla 12 aydır.

Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak.

Program Adı: Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

Amacı: Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Proje içeriğine göre değişmektedir.

6 yıl.

İl belediyeleri.

Program Adı: Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Prog.

Amacı: Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 200.000 TL.

5 yıl.

Nüfusu 200.000’in üzerinde olan ilçe belediyeleri.

Program Adı: Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Amacı: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 120.000 TL.

12 ay.

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip vatandaşlarımız.

Program Adı: TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

Amacı: 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Bilim Fuarı Hazırlık Desteği (2.000 TL) + (Sergilenecek Alt Proje Sayısı x 200 TL)

Süre kısıtlaması yoktur.

Devlet okulları, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Mesleki Eğitim Merkezleri, engelli devlet okulları.

Program Adı: Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Amacı: Öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Üst sınır 120.000 TL.

12 ay.

Doktora derecesine sahip olmak, Kamu kurum/kuruluşlar, üniversiteler veya belediyelerin
bilim merkezinde personel olmak.