Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

İSTKA Destekleri

İstanbul Kalkınma Ajansı bulunduğu bölgeyi destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dahilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kâr amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

İstanbul Kalkınma Ajansı ne tür destekler sunmaktadır?

 1. Mali destekler;
 1. Doğrudan finansman desteği,

Doğrudan finansman desteği, ajansın aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, belli projelere sağladığı desteklerdir. Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur.

Ancak ajans proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, fizibilite desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.

 • Proje Teklif Çağrısı;

Proje teklif çağrısı, belirlenmiş bir destek programı için vasıfları uygun başvuru sahiplerinin belirli şartlara uygun proje tekliflerini sunması için yapılan çağrılardır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Toplam bütçe 2.000.000 TL

Azami 24 ay

Proje kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yetkisinin bulunan, Projenin gerçekleştirileceği bölgede yer alan ve Projeden direkt sorumlu kurumlar başvuru yapabilir.

*Tek bir proje yılı içinde aynı başvuru sahibi bölgesindeki ajansa en fazla 4 proje için destek talebinde bulunabilir fakat ajanslar en fazla 2 tanesine destek sağlar. 

 •  Güdümlü Destekler;

Güdümlü Proje Desteği herhangi bir teklif çağrısında bulunmadan bölgede mevcut öncelikler üzerinden ajansların yol göstericiliğinde hazırlanan girişimcilik ve yenilikçilik temelli özel projelere mali ve teknik destek olarak sağlanır.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Güdümlü projelere en fazla %75 oranında mali destek sağlanır. Kalan kısım proje uygulayıcısı ve ortakları tarafından karşılanır.

Azami 24 ay

Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; Birlikler, kooperatifler; Sivil toplum kuruluşları; Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri; Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri; Hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler

*Destek oranı, yönetim kurulu kararı doğrultusunda %90’a kadar yükseltilebilir veya yüksek bütçe, sürdürülebilirlik riski vb. faktörler içeren projelerin daha düşük oranlarla desteklenmesi kararı alınabilir.

 • Fizibilite Desteği;

İstanbul Kalkınma Ajansı yerel bölgenin kalkındırılması, rekabet gücü yaratılması, ekonomisini olumsuz etkileyebilecek durumları önleyerek ortadan kaldırmak ve yatırım kapasitesini artıracak önemi bulunan projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sunar.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

İSTKA fizibilite desteği olarak proje başına tahsis edilen ajans destekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin F bendine göre o yıl belirlenen limitin iki katını geçemez. 

Fizibilite desteği alan projelerin en geç bir yıl içinde tamamlanması gereklidir.

Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve başvuru itibariyle 5 sene süresince kâr dağıtımı yapmayacağını sözleşmede belirten kooperatifler

 1. Finansman desteği,

Finansman desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir.

 1. Faizsiz kredi desteği,

Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.

 1. Teknik destekler;

Ajansın herhangi bir proje teklif çağrısı ile birleştirilememesi şartıyla yerel yönetimlerin plan ve programlarını uygulamaya yönelik yereli kalkındıracak faaliyetleri ve farklı başvuru sahiplerinin kalkınmayı destekleyici çalışmalarını bünyesinde barındıran desteklerdir.

Bütçe

Destek Süresi

Kimler Başvurabilir

Kalkınma Ajansı hibeleri kapsamında herhangi bir doğrudan mali destek sunulmaz, hizmet alımı yoluyla ya da kendi personelleri aracılığıyla ajans kendi imkanları çerçevesinden destek gerçekleştirilir. 

Sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 6 ay boyunca

Yerel yönetimler, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek okulları, kamu kurumu özelliği bulunan meslek kuruluşları, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri ve kooperatifler 

Destek şartları;

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

 • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
 • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız
 • Programın önceliklerine hizmet eden bir projenin hazırlanması
 • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması