PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Üniversitemizden Haberler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın İznik Konsili’nin Siyasi ve Entelektüel Tarihi Üzerine Bir Araştırma adlı projesi TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu kapsamında “1001 projesi” olarak desteklenmeye uygun görülmüştür. 

İmparator Constantinus’un girişimiyle M.S. 325 yılı yaz aylarında İznik’te toplanan Hıristiyanlığın ilk büyük konsili ve bu konsilin ortaya koyduğu metin sadece Orta çağdan günümüze modern batı dünyasının değil, genel de bütün Hıristiyan dünyanın çağlar içinde en önemli “kurucu itikat metni” olarak neredeyse bin yedi yüz yılı bulan köklü bir etki alanına sahiptir. Konsil Hıristiyanlığın ilk resmi itikadını ilan etmiş olmasının yanı sıra, Eskiçağ kilise örgütünü disiplin altına almak için bir dizi yasa da yayınlamış ve Hıristiyanlar arasında bölünme konusu olan Paskalya töreni için her grubun kabul edebileceği tek bir takvim de öne sürmüştür. Konsilin ortaya koyduğu inanç bildirgesini “kurucu metin” haline getiren esas faktör; bu metnin, Eskiçağ Hıristiyanlarının Hz. İsa ile Baba Tanrı arasında kurmaya çalıştığı karmaşık ilişki konusunda kesin ve bağlayıcı bir karar almış olmasıdır. Bu proje, İznik Konsili’ni ortaya çıkaran siyasal süreci ve dini tartışmaların (Paskalya tarihi ve Hz. İsa’nın tabiatı meselesi) Hıristiyan düşünce tarihi içerisindeki gelişimini, konsilin toplanış sürecini, konsilde neler olduğu ve nelerin nasıl konuşulduğu gibi meseleleri ele alacaktır. Ayrıca bu kapsamda, konsilde ortaya konulan metinlerin yorumlanması ve bilhassa İznik itikadı metninin Hıristiyan düşünce tarihi içerisindeki “sonraki tarihinin” ayrıntılı olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Proje başta İstanbul’daki kütüphaneler olmak üzere, İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi kütüphanesinde yapılacak araştırmalarla gerçekleştirilecektir. Proje’nin bütçesi 130.000 TL olup, 30 ay sürecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Dr.Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL’in “Kanser hücrelerinde kolesterol metabolizmasının düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran protein 97)’nin rolünün araştırılması” isimli projesi TÜBİTAK 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür!

Çoğalan hücrelerde yeni membranların yapılabilmesi ve hücre sinyal ileti sisteminin aktif bir şekilde devam edebilmesi için kolesterole gereksinim vardır. Kolesterol bir non-esansiyel metabolittir. Dışarıdan alınan kolesterolün % 75’ i LDL’ den kaynaklanmaktadır. Hücre içi düşük sterol seviyelerinde LDL’ in reseptör aracılı endositozla hücre içerisine alınması artmaktadır. Kolesterol biyosentezi enerji gerektiren bir anabolik olay olduğundan hücre içi kolesterol seviyesindeki değişikliğe bağlı olarak aktive edilir. Kolesterol biyosentezinin regülasyonu iyi bilinmekle birlikte yeni gelişen genomik/proteomik araçlarla yapılan sistematik çalışmalar fonksiyonları tam olarak bilinmese de regülasyonunda rolü olan yeni proteinlerin tanımlanmasına yardımcı olmuştur. TMEM97 (Transmembran protein 97) proteini bu proteinlerden biri olup, kolesterol metabolizmasında rol alan genler ile birlikte eksprese olduğu gösterilmiştir. Kanser hücrelerinde kolesterol biyosentezinin düzenlenmesinde TMEM97 proteininin fonksiyonunu araştırmayı hedefleyen projemizin süresi 36 aydır. Tıp Fakültesi araştırma laboratuvarında gerçekleştireceğimiz projemizin bütçesi ise 220.000TL’dır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Dr.Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL’in “Lösemi Hücrelerinde GLUT3 ekspresyonun düzenlenmesinde STAT3 aktivasyonunun rolünün araştırılması” isimli projesi TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür!

Normal fizyolojide GLUT3 ve diğer GLUT reseptörlerinin ekspresyonunu düzenleyen sinyal mekanizmaları (uyaran ligandlar) farklı dokularda iyi bilinirken, kanser hücrelerinde GLUT3 ekspresyonunu düzenleyen onkojenik sinyal mekanizmaları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bir transkripsiyon faktör olan STAT3 aynı zamanda bir onkogendir ve glukoz metabolizmasında rol alan genlerin ekspresyonunu düzenlediği bilinmektedir. Ayrıca aerobik glikoliz ve oksidatif fosforilasyon arasındaki dengenin korunmasında metabolik dönüştürücü-switch olarak adlandırılmıştır. Lösemi hücre hatlarında GLUT3 ekspresyonunun düzenlenmesinde STAT3 fosforilasyonlarının rolünü araştırmayı amaçlayan projemizin süresi 24 aydır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Demircan Tan’da projeye araştırıcı olarak destek verecektir.