PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Üniversitemizden Haberler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Murat KAZANCI'nın “Alternatif Hayvansal Kaynaklardan Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi” isimli projesi TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür!

Kollajen doğada farklı hayvansal kaynaklarda en sık rastlanan protein türüdür. Yirmiden fazla türü olmakla birlikte, Tip I; deri, kemik, tendon, ligament gibi yapılarda yaygın olarak bulunan çeşididir. Kullanıma uygun hale getirmek için kollajenin farklı formlarda (film, membran, fiber) yeniden üretilmesi gerekmektedir. Bunun için önerilen metot ise elektriksel eğirme işlemidir.

Önerilen bu proje ile kendi kollajen hammaddemizi, şimdiye kadar kullanılan ve uzun zaman alan, pahalı yöntemlerde bazı modifikasyonlar yaparak; daha yüksek verimde, daha kısa zamanda üretmeyi hedeflemekteyiz. Farklı biyolojik ve biyomedikal uygulamalar için düşünülen bu ürünün suda kolayca çözünmektedir. İlk aşamada kollajenin çapraz bağlanmasında yaygın olarak kullanılan üç farklı ajan ile nanofiber üretimi esnasında yapının sağlamlaştırılması (in-situ bağlama) amaçlanmaktadır. Daha sonrasında ise genipin solüsyonuyla işlem görmüş lameller üzerine kollajen nanofiberler toplanarak fiziksel çapraz bağlama işleminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde kollajenin fizyolojik şartlara dayanıklılığı arttırılırken, morfolojik yapısının da önemli ölçüde korunması planlanmaktadır. Böylelikle rejeneratif tıp ve biyomedikal gibi alanlarda kullanımı yaygınlaşacaktır. Proje çıktısı olarak; ticari değeri yüksek, uygulama alanı geniş, doğal bir protein için, düşük maliyetle üretiminin ve uygulama kolaylığının birleştirilmesi sağlanacaktır.  24 aylık projenin bütçesi 60.000 TL’dir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ümmühan DEMİR’in “Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması” isimli projesi TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür!

2000’li yıllarından başından beri prostat kanserinin ayırıcı tanısında doku biyobelirteci olarak yaygın kullanılan AMACR ile ilgili sorular hala cevap beklemektedir. AMACR tümör dokusunu normal dokudan ayırma noktasında % 90’nın üstünde başarı göstermektedir. Ancak AMACR’nın tümör dokusunda artan protein miktarı prostat kanserinin başlangıç ve gelişmesinden nasıl bir rol oynamaktadır? AMACR artışı tümörleşmenin sebebi midir sonucu mudur? Bu sorulara cevap arayacak proje, AMACR’nın  prostat kanserinde tedavi hedefi olması ile ilgili çalışmalara ışık tutacaktır. 18 ay sürecek projenin bütçesi 59.871 TL’dir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özgür Aktaş’ın   “Endokrin Bozucu Bileşik Bisfenol-A Gideriminde Aktif Karbonun Lakkaz ve Peroksidaz İle Enzimatik Biyorejenerasyonu” isimli projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı  Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür!

Bisfenol-A, polikarbonat plastikler, epoksi reçineleri, yapıştırıcılar, alev önleyiciler ve boya katkı maddelerinin üretiminde sıklıkla kullanılan endüstriyel bir kimyasal olup, endokrin bozucu bir bileşik olması nedeniyle öncelikli kirleticiler arasında yer almaktadır. Bu nedenle sulardan ve atık sulardan giderilmesi ve yüzeysel sulara karışımının engellenmesinin önemini giderek artmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda bu bileşiğin aktif karbona adsorbe edilerek giderilmesinin yanı sıra saflaştırılmış enzimler kullanılarak biyolojik olarak parçalanması araştırılacaktır. Ayrıca, proje kapsamında bu iki prosesin kombinasyonuyla, enzimlerin aktif karbona adsorbe olmuş bisfenol-A’yı oksitlemesi incelenecektir. Böylece, enzimlerle aktif karbon yüzeyinin rejenere edilmesi suretiyle aktif karbonun kullanım süresi uzatılacaktır. Bu sayede bu bileşiğin daha az aktif karbon kullanılarak arıtılma yolları incelenmiş olacaktır. Çalışma Fakültemiz laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Projenin bütçesi 30.000 TL olup, 12 ay sürecektir.

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 26 Nisan’da Gerçekleştirildi!

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 26 Nisan Perşembe günü 13:30-15:00 saatleri arasında Kuzey Kampüs Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilgi günü kapsamında araştırmacılara Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında genel bilgilendirme, çağrısı açık olan Bireysel Burslar Programı’nın başvuru süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Ardından başarı hikayesi olarak 2017 çağrı döneminde Bireysel Burslar Programı tarafından desteklenen üniversitemizin ilk H2020 Programı Projesi olan MIDIDP projesi yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Güçlü başvuru hazırlama aşamasında dikkat edilecek hususlar ile ilgili deneyimlerini aktardı. Ardından Marie Curie Bireysel Burslar alanında hakemlik deneyimi olan Doç. Dr. Murat Kazancı da hakemler nezdinde projelerin değerlendirilmesinde ne tür detaylara önem verildiği konusunda araştırmacılara bilgiler verdi. Etkinlik araştırmacıların sorularının cevaplanması ile son buldu.